นโยบาย

BaanBunker เคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้นและทุกขั้นตอนของการบริการ ในกรณีหากเกิดมีข้อพิพาท/ขัดแย้ง BaanBunker จะพยายามอย่างที่สุดในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อพิพาทเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว BaanBunker ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งสิ้น

BaanBunker สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า

 • สินค้าและกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยยังมีป้ายสินค้าติดอยู่และสินค้ายังไม่ถูกใช้งาน
  • เงื่อนไขในการคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้า
   1. BaanBunker ทำการส่งสินค้าผิดรุ่นผิดสีหรือไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์ หรือต่างจากรายละเอียดการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดไปให้ลูกค้า
   2. ลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนสี หรือรุ่นสินค้า 
   3. สินค้ามีปัญหาจากการผลิต มีสภาพชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สินค้ารับประกัน 1 เดือน)

หมายเหตุ

 • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
 • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม
 • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
 • กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance) BaanBunker ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี
  • ค่าขนส่งสำหรับกรณีเงื่อนไข a. และ c. ลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกลับมา ทางBaanBunker จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ โดยทำการชำระค่าจัดส่งคืนให้ลูกค้าภายหลัง ยกเว้นการส่งสินค้าคืนจากต่างประเทศลูกค้า ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับมาที่ไทยเอง
  • ค่าขนส่งสำหรับกรณีเงื่อนไข b. ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเอง ยกเว้นลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ทางเราไม่สามารถให้ขอเปลี่ยนรุ่น หรือ สีได้
 • ลูกค้าจำเป็นต้องได้รับสินค้าก่อนที่จะทำรายการคืนสินค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าระหว่างการจัดส่งได้
 • สินค้าที่ได้รับส่วนลดมากกว่า 10% ไม่สามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ยกเว้นเข้าเงื่อนไข a.
 • สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
 • เมื่อทางเราได้รับสินค้าและผ่านการตรวจสอบสินค้าแล้วว่าถูกต้องตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ข้างต้น เราจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ลูกค้าภายใน 10 วันนับจากวันที่เราได้แจ้งผลการขอเปลี่ยนสินค้า
 • การคืนสินค้าสำหรับเงื่อนไข a. และ c. ไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลือกรับสินค้าชิ้นใหม่ที่มีในสต็อค ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกัน หรือ สีเดียวกัน มาเปลี่ยนให้ลูกค้าสามารถเลือกสีใหม่ที่มีในสต็อคเท่านั้น หรือ สามารถขอเงินคืน ทางเราจะทำการคืนเงินให้เต็มจำนวนภายใน 15 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าคืนเรียบร้อยแล้ว
 • ในกรณที่ลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนสินค้าสำหรับเงื่อนไข b. จะสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะสินค้ารุ่นเดียวกัน ที่มีในสต็อคเท่านั้นหรือสินค้าที่มีราคาสูงกว่าและชำระส่วนต่างเพิ่ม
 • กรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมพร้อมขาย (สภาพเดิมพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอยู่ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว ทั้งนี้จำนวนเงินที่คืนจะถูกหักจากราคาสินค้า ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการขนส่งสินค้ากลับมาทางบริษัทฯ ในอัตราจริง
 • ขอสงวนสิทธิ์สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืน หรือคืนไม่ได้(ระบุในเวปไซท์) และสินค้า สินค้าประเภทสั่งทำ (custom made) และสินค้าแถม

 

วิธีการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า

 1. กรุณาส่ง Email มาที่ AT_sales@baanbunker.com  หรือ Line : baanbunker โดยแจ้งรายละเอียดในการขอคืนสินค้าเพื่อเปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามด้านล่างนี้
  • แจ้งชื่อ ,ที่อยู่ ,เบอรร์ติดต่อกลับ, เลขที่ใบเสร็จหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ, เลขที่บัญชีสำหรับการรับเงินคืน และเหตุผลในการขอคืน/เปลี่ยน สินค้าพร้อมรูปถ่ายในกรณีที่สินค้ามีข้อบกพร่องหรือชำรุดก่อนการใช้งาน
 2. ลูกค้าต้องรอผลการอนุมัติขอเปลี่ยนสินค้าจากเราก่อน ถึงทำการส่งสินค้ากลับมา
 3. เมื่อได้รับการยืนยันให้้แลี่ยนได้แล้ว ลูกค้าต้องใช้กล่อง Packaging เดิมทั้งหมด และ ใส่ใบเสร็จของเราไว้ในกล่อง  โดยใช้ สติกเกอร์ ชื่อและที่อยู่ ผู้รับ/ผู้ส่งที่เราเตรียมไว้ให้ แปะทับของเก่าและส่งกลับมา
 4. เมื่อเราได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้วว่า ที่สินค้าอยู่ในเงื่อนไขการคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้า เราจะทำการส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ลูกค้าภายใน 10 วันนับจากวันที่เราได้แจ้งผลการขอเปลี่ยนสินค้า
 5. กรุณาอย่าส่งสินค้าที่จะเปลี่ยน หรือ คืน ไปยังโรงงานที่ผลิต หรือ บริษัทอื่น ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากท่านส่งสินค้ากลับไปเอง

*** ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าคืน*** BaanBunker Ltd. Partnership ให้ใช้สติกเกอร์ ชื่อที่อยู่ผู้รับแปะทับของเก่าและส่งกลับมา หรือติดต่อกลับมาที่ BaanBunker เพื่อขอที่อยู่ในการส่งสินค้ากลับ

* เงื่อนไขการติดต่อ สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนัขตฤกษ์   
โทร. 0635313111  line id: baanbunker หรือ Email : AT_sales@baanbunker.com

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

          BaanBunker Limited Partnership  ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัท ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของท่านใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้


การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ BaanBunker Limited Partnership
ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อการค้นหาข้อมูลของสินค้าและบริการ รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ของบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัท หากต้องการขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือโปรโมชั่นจากบริษัท ท่านสามารถสมัครสมาชิกเพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและใช้โปรแกรมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านสินค้าและข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในด้านของสินค้านั้น

 

การรวบรวมข้อมูลและการการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน
เมื่อมีการสมัครสมาชิก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และนำไปใช้เพื่อความสะดวกในการใช้เว็บไซต์ได้สะดวกมากขึ้น และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อท่านได้สมัครสมาชิกเท่านั้น โดยการสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์สำหรับให้บริษัทใช้ในการติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร แก่บริษัท บริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท
บริษัทเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ท่านจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่บริษัทได้รับนั้น จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น 


การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ตลอดจนจะป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต